การจดทะเบียนโดเมน

Mar 17

1.โดเมนคืออะไร โดเมน คือ ชื่อเว็บไซต์ ชื่อบล็อก ซึ่งเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อให้จดจำและนำไปใช้งานได้ง่ายทั้งในการเข้าชมผ่านบราวเซอร์ของผู้ใช้ทั่วไป  ซึ่งทุกเว็บไซต์จะต้องมีการจดทะเบียนขอรหัสหรือชื่อโดเมนมาใช้งานอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

2. ที่มาของ Domain Name ชื่อโดเมน (Domain Name) หมายถึง ชื่อที่ถูกเรียกแทนการเรียกเป็นหมายเลขอินเทอร์เน็ต (IP Address) เนื่องจากการจดจำหมายเลข IP ถึง 16 หลัก ทำให้ยุ่งยาก และไม่สามารถจำได้เวลาท่องเที่ยวไปในระบบอินเทอร์เน็ต จึงนำชื่อที่เป็นตัวอักษรมาใช้แทน ซึ่งมักจะเป็นชื่อที่สื่อความหมายถึงหน่วยงาน หรือเจ้าของเว็บไซต์นั้นๆ

3 .หน่วยงานที่ดูแลโดเมน หน่วยงานที่ดูแลโดเมนเนม คือ NIC (Network Information Center)  สำหรับประเทศไทยหน่วยงานที่ดูแลคือ THNIC ทีทำการอยู่ที่ AIT มีหน้าที่กำหนดชื่อโดเมนให้กับหน่วยงานต่างๆ

4. โครงสร้างของโดเมน โครงสร้างของโดเมนแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ

1) Root Domain: ระดับสูงสุดของโดเมน

2) Top-Level Domain : โดเมนนี้จะถูกกำหนดโดยประเภทขององค์กร

3)Second-Level Domain : เป็นโดเมนที่แจกจ่ายให้กับองค์กร หรือบุคคลที่ต้องการมีชื่อโดเมน

4.1) โดเมนแบ่งตามหน้าที่ขององค์กร

โดเมนทั่วไป เช่น  .com : กำหนดให้กับองค์กรที่ทำเกี่ยวกับการพานิช  .net : กำหนดให้กับองค์กรที่ทำเกี่ยวกับระบบเครือข่าย โดเมนของประเทศ เช่น การตั้งชื่อโดเมน ยังใช้ประเทศในการแบ่ง ซึ่งจะใช้ตัวอักษร 2 ตัวเป็นการบอกชื่อประเทศ เช่น ประเทศไทยจะใช้ .th

5. การจดทะเบียนโดเมน ออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) การจดทะเบียนโดเมนต่างประเทศ
2) การจดทะเบียนโดเมนภายในประเทศ

6.หลักฐานการสมัครโดเมน ตัวอย่างเช่น  โดเมน : net.th ข้อกำหนด : สำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( ISP) ซึ่งได้รับอนุญาต ให้เปิดบริการจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย   ( CAT) หรือผู้ได้รับสิทธิ์ ในการให้บริการจาก ISP หลักฐานการสมัคร : เอกสารจัดตั้งมูลนิธิ หรือองค์กร

7.กฎการตั้งชื่อ และหลักการเลือก โดเมน
กฎการตั้งชื่อ โดเมน
- สามารถใช้ตัวอักขระ A-Z , เลข 0-9  และเครื่องหมาย – (hyphen)
- ไม่เกิน 63 ตัวอักษร (ไม่รวม นามสกุล .COM,  อื่นๆ)                          
-โดเมนเนม ไม่สามารถขึ้นต้น ด้วยเครื่องหมาย – (hyphen)                         
- โดเมน ไม่สามารถ ไว้ท้ายสุด ก่อนนามสกุล .COM, .WS, อื่นๆ

หลักการเลือก โดเมนเนม
- ชื่อ โดเมน ต้องเป็น ระบุ เจาะจง และ บ่งบอกในความเป็นคุณ [unique] ซึ่งไม่ซ้ำกับใคร ตรวจสอบชื่อโดเมน ก่อนการจดโดเมน – เลือกซื้อบริการ โฮสติ้ง พร้อมทั้ง จดทะเบียนโดเมนเนม – เมนเนม ของคุณ ควรจะจำง่าย และ พิมพ์ ได้ง่ายๆ


Leave a Reply